Skip to content

स्रोतहरू

सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना फिनल्याण्ड सरकार र नेपाल  सरकारको  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको दीर्घकालीन सहकार्य रहेको मानव अधिकारवादी द्विपक्षीय आयोजना हो। 

यहाँ तपाई आयोजना सम्बन्धि जानकारी तथा दस्तावेजहरु प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ

डाउनलोड

In Collaboration with:

This website was created and maintained with the financial support of the European Union, the Ministry for Foreign Affairs on Finland and the Government of Nepal. Its contents are the sole responsibility of SUSWA and do not necessarily reflect the views of the European Union, the Ministry for Foreign Affairs on Finland or the Government of Nepal.

Copyright © 2022 Sustainable WASH for all